Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

20:14
20:14
3760 705c 390
20:11
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
20:11
4010 e567 390
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
20:10
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
20:14
20:14
3760 705c 390
20:11
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
20:11
4010 e567 390
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
20:14
20:14
3760 705c 390
20:11
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
20:14
20:14
3760 705c 390
20:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl